L’infant com a protagonista actiu del seu propi aprenentatge

A l’Educació Infantil fonamentem el nostre treball en el desenvolupament harmònic dels infants. Aquest desenvolupament afavoreix l’educació integral, respectant l’evolució global de cada nen, valorant el propi progrés, la confiança i l’esforç.
És cabdal per a tots nosaltres treballar els hàbits i l’autonomia, perquè una bona base en aquests dos aspectes els ajudarà al llarg de tota la vida.

  •  

   Educació integral de l'alumne

    

   • Matemàtica

    La matemàtica estructura la ment de l’infant i desenvolupa el seu pensament. La nostra matemàtica és vivencial i manipulativa i la treballem de manera global, els nens es troben en la vida quotidiana davant de situacions que es resolen amb els coneixements matemàtics que posseeixen, passar llista, mirar qui ha faltat, parar taula, repartir material, etc. Totes aquestes petites accions desenvolupen el raonament lògic.

    Treballem el raonament, la lògica, la numeració, geometria, càlcul mental... tot el que porta l’infant a raonar, comparar, deduir, descobrir, investigar, comprovar, etc.

    Amb la matemàtica ajudem l’infant a desenvolupar totes les intel·ligències quan parlem d’intel·ligències múltiples.
     

   • Llengua

    Donem molta importància al llenguatge oral, des de P3, com a base important de l’educació. És en aquestes edats quan més s’estructura i desenvolupa. Propiciem situacions per crear la necessitat de comunicar-se, amb l’objectiu que el nen entengui el llenguatge com a mitjà d’expressió.

    Treballem la llengua a partir de contes, diàlegs, debats i hipòtesis que animen els infants a participar i sentir-se part activa del grup de treball.

   • Educació artística

    Amb la música i la plàstica afavorim el desenvolupament artístic de l’infant i el sentit de l’estètica. Eduquem la sensibilitat, que és el que donarà una visió àmplia i respectuosa  davant la producció d’altres companys i, posteriorment, d’autors i compositors.

    L’educació artística permet que a través de les pròpies produccions i creativitat l’infant pugui expressar sentiments, emocions i pensaments.

    Treballem l’educació artística presentant diferents autors i compositors (com ara Sol LeWitt, Miró, Vivaldi, Kandinski, Txaikovski...), a través d’audicions, musicogrames, visites a museus, etc. per començar a educar el gust i diferenciar les pròpies preferències.

   • TIC

    Els infants d’Educació Infantil són fills de l’era digital, per aquesta raó l’escola ha hagut d’anar canviant per anar d’acord amb la societat actual.

    Totes les aules disposen d’ordinador i pissarra digital, que utilitzem com a suport didàctic, com una eina més.

    Treballem un projecte innovador, DITS, amb tauletes digitals que formen part del procés d’aprenentatge de l’alumne.

    En totes les àrees, els alumnes disposen d’una plataforma educativa, la NET, que permet l’accés a recursos i continguts digitals.
     

  • Aprenentatge significatiu

  • La línia metodològica de la nostra escola parteix de les experiències més properes a la vida real dels alumnes, per tal de despertar el seu interès motivant-los perquè esdevinguin els protagonistes actius dels seus propis aprenentatges.

   Amb aquesta metodologia pretenem propiciar l’aprenentatge significatiu, l’alumne construirà els nous aprenentatges sobre la base dels que ja té assolits. D’aquesta manera podrà adquirir noves estructures amb significat.

   Potenciem una educació activa, que estimuli la iniciativa, desperti la inquietud i ajudi els infants a adquirir una actitud curiosa, crítica i investigadora, que mitjançant la comunicació i el treball esdevindrà la base de la seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges.

   Per tant, la nostra metodologia és flexible, vivencial i manipulativa: els infants aprenen per descobriment.

   Treballem de manera interdisciplinària, el sabers no estan compartimentats. Els mateixos mestres creem els materials d’aula i les programacions, la qual cosa dóna la llibertat de treballar en cada moment el que creiem necessari segons la demanda i necessitat de cada infant. És, per tant, una metodologia individualitzada i globalitzadora.

   Treballem l’educació emocional i les habilitats socials per aconseguir l’autoestima que els donarà seguretat i que els ajudarà a sentir-se feliços.

   El paper del mestre en  la nostra metodologia no és només font d’informació, és el que aporta recursos i habilitats i proporciona espais educatius on els infants poden desenvolupar les seves capacitats i interessos. El mestre és, doncs, un guia i un acompanyant del procés d’aprenentatge de cada un dels alumnes.

  • A l’Educació Infantil, la tutoria no està limitada en el temps, es treballa en cada moment.

   Des del nostre caràcter propi potenciem l’educació en valors de cadascuna de les activitats del dia a dia: valors de solidaritat, pau, respecte i acceptació dels altres, convivència, estima envers el nostre país, cura del medi, responsabilitat, esperit crític i constructiu, donació i participació, tot fent referència al missatge de Jesús.

   Treballem tots aquests valors perquè volem que els alumnes esdevinguin persones amb criteri i opinió, capaces de modificar la societat, per fer entre tots un món millor per a tothom.

   Des de la pastoral de l’escola es proposa fer un treball d’interioritat que permeti la coneixença d’un mateix i a partir d’aquí una sensibilització social que porti al compromís i una obertura a l’espiritualitat

   A l’escola tenim el Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP). Aquest servei està adreçat als infants, famílies i mestres que en algun moment necessiten orientació o pautes d’actuació per parts dels especialistes.