Aprendre, ser i esdevenir: l’alumne protagonista del seu aprenentatge i creixement personal

A L’Escola del Clot oferim una formació en totes les dimensions humanes: acadèmica, afectiva, social i espiritual. La nostra proposta és formar persones autònomes, responsables, creatives i sensibles, que valorin l’esforç com a part inherent al seu aprenentatge i amb capacitat de sentir felicitat i fer feliços als altres.

  • Objectius i organització del currículum de l’ESO a l’Escola del Clot

   Protagonista del seu aprenentatge

   Oferim una preparació acadèmica sòlida amb programes i metodologies que permetin a l’alumne desenvolupar totes les seves capacitats, que potenciïn el treball individual i en equip, acompanyats en cada moment de l’equip docent i tenint en compte les necessitats de cada alumne. L’objectiu és que puguin desenvolupar al màxim de les seves capacitats.

   Treballem amb programes educatius innovadors, amb una atenció especial a les noves tecnologies. Aquests programes es treballen mitjançant el projecte TRESOR (Treball en Suport d’Ordinador) i el projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Coneixements Curriculars en Llengua Estrangera). L’objectiu principal és situar l’alumne en el centre del seu aprenentatge.

  • L’escola disposa d’una plataforma, NET, que permet als alumnes comunicar-se amb els professors de les diferents matèries, penjar treballs i trobar espais web i llibres digitals per poder treballar els continguts de les diferents matèries.

   La nostra resposta a l’atenció a la diversitat es duu a terme mitjançant grups reduïts de reforç i ampliació, en aules específiques,  i de matèries instrumentals.

   D’aquesta diversitat, en donem resposta, també, a través dels plans individualitzats, que recullen els objectius, la metodologia i les activitats que han d’assolir els alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge o que evidencien altes capacitats. Aquests plans individualitzats es realitzen amb el consentiment previ de les famílies i amb l’assessorament del Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP). 

   Per potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa s’assignen els alumnes de cada curs a diferents grups en funció de la competència en aquesta llengua. Els alumnes de cada grup són mòbils, depenent de la seva evolució en aquesta matèria.

   Per tal d’anar configurant l’itinerari formatiu de cada alumne, comencen a triar matèries optatives a tot els cursos d’ESO. Aquestes matèries estan dissenyades per donar resposta als interessos i les necessitats dels alumnes. A 4t d’ESO aquesta optativitat està adreçada als estudis postobligatoris i el seu pes dins el currículum del curs de 4t d’ESO és més elevat. Per això reben el nom de matèries optatives específiques.

   L’horari a l’ESO és el següent:

   2n d’ESO:

   • Dilluns i divendres de 9.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.00 h
   • Dimarts i dijous de 8.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.00 h
   • Dimecres de 8.00 a 13.30 h

   2n i 3r d’ESO:  

   • De dilluns a divendres cada matí de 8.00 a 13.30 h
   • Dilluns, dimarts i dijous de 15.00 a 17.00 h
  • Acció tutorial. Interioritat i transcendència.

   Acompanyament en el creixement personal i espiritual

   Un dels aspectes més important al llarg de l’ESO és l’acció tutorial: acompanyar de manera propera els nois en el creixement i la maduració personal, així com en el procés d’aprenentatge. 

   Aquest acompanyament es concreta en diferents accions:

   • Acompanyament personalitzat d’alumnes mitjançant entrevistes personals. El tutor disposa de dues hores setmanals per fer aquest seguiment més individual, per conèixer més de prop l’alumne i les seves necessitats.
   • Acompanyament i treball del tutor en l’àmbit grupal: 1 hora setmanal, per cohesionar el grup i treballar temes i aspectes que els pugui interessar i ajudar a créixer.
   • Entrevistes amb les famílies de manera constant per ajudar, orientar i concretar aspectes del seu fill.
   • Orientació acadèmica en la tria de les matèries optatives.
   • Existència del Grup Família, associat a la plataforma NET, per la comunicació fluida entre la família i el tutor.
   • En cas necessari, disposem de l’assessorament del Departament d’Orientació Psicopedagògica.

   Interioritat i transcendència

   La interioritat es treballa en el marc de les activitats complementàries i en grups reduïts d’alumnes.

   Els alumnes tenen l’oportunitat de treballar la dimensió transcendent de la persona des de l’espiritualitat cristiana i emmarcada en el carisma ignasià propi de les escoles de la Companyia de Jesús.

   La Pastoral fa una proposta a tots els grups de l’ESO —en moments significatius del curs (inici de curs, Tots Sant, Nadal, Pasqua, etc.)— de celebracions i itineraris de recessos, en grups reduïts i de manera voluntària.

  • Nova etapa intermèdia: de 5è de primària a 2n d´ESO

   És un dels primer vehicles per a iniciar el canvi profund de l´educació. Per començar a concretar com es posa en pràctica el nou model educatiu de JE, es crea una nova etapa: una etapa intermèdia que abraça els cursos de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO.