Programa i projectes

El currículum de l’ESO està distribuir en matèries comunes, matèries optatives, el treball de síntesi de 1r a 3r d’ESO i el projecte de recerca a 4t d’ESO.

  • Projecte de recerca a 4t d’ESO

    El projecte de recerca forma part del currículum comú de 4t d’ESO. És un petit treball d’investigació realitzat per un grup de quatre alumnes als quals se’ls assigna un tutor per fer-ne el seguiment. Aquest tutor acompanya els alumnes en el procés de recerca d’informació, d’estructuració i redacció d’aquest treball.

    El projecte de recerca pretén comprovar el grau d’autonomia dels alumnes i la seva capacitat de treballar en equip.

    Culmina amb la seva defensa oral davant d’un tribunal format pel tutor i els professors del curs, que valoraran diferents aspectes d’aquesta defensa (expressió oral, estructuració de l’exposició, capacitat de resoldre les preguntes fetes pel tribunal, etc.).

    L’alumne tria el treball que vol dur a terme a partir d’una proposta feta pels diferents departaments didàctics de les etapes.